1 2 3
 
logo
Návštevníkov: 199818
  • Slovak utf-8
  • English
banner
9
Zabezpečenie kvality
ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s. v súlade s normou EN ISO 9001 a nadväzne na prehlásenie riaditeľa spoločnosti vyhlásila politiku Systému manažérstva kvality.

Základným zmyslom politiky Systému manažérstva kvality je získanie zákazníkov a kvalitné plnenie ich požiadaviek.

Od kvality práce sa odvíja spokojnosť zákazníkov, ktorá prispieva k celkovej „kvalite života", s presvedčením, že investície do neustáleho zlepšovania účinnosti Systému manažérstva kvality privedú nových a udržia starých zákazníkov.

Politika kvality

• Požiadavky a očakávania našich zákazníkov a všetkých zúčastnených strán sú prioritou našej činnosti

• Neustále zdokonaľujeme projektovú, inžiniersku, poradenskú a konzultačnú činnosť, materiálne a technické vybavenie našej spoločnosti

• Zabezpečujeme neustály odborný rast našich zamestnancov

• Spolupracujeme s kvalitnými dodávateľmi

• Zlepšujeme pripravenosť našej spoločnosti na perspektívne smery rozvoja energetiky

• Dbáme na spokojnosť našich zamestnancov a posilňujeme pocit hrdosti našich zamestnancov k spoločnosti a v primeranej miere podporujeme potreby nášho okolia v kultúrnej a sociálnej oblasti

• Za kvalitu zodpovedá každý sám na mieste výkonu svojej práce

 
 
6 8